Aufwendiger handgeschmiedeter Unikat Ring | Ring Liz Laylor aus Gold und Amethyst | Künstlerschmuck aus Düsseldorf Anina Caracas

Johanna Spielberg

Aufwendiger handgeschmiedeter Unikat Ring | Ring Liz Laylor aus Gold und Amethyst | Künstlerschmuck aus Düsseldorf Anina Caracas

Aufwendiger handgeschmiedeter Unikat Ring | Ring Liz Laylor aus Gold und Amethyst | Künstlerschmuck aus Düsseldorf Anina Caracas